KOKOHKANLAH JIWA AGAMA DALAM HIDUP MUSLIM

1. Berpegangteguhlah kepada agama, junjung tinggilah agama, jadikanlah Al   Qur’an sebagai dasar pokok   dalam segala urusan/ibadah dan Rasul-Nya sebagai contoh/teladan yang sempurna, Perhatikan firman-Nya

43. Maka berpegang teguhlah kamu kepada agama yang telah diwahyukan  kepadamu. Sesungguhnya kamu berada di atas jalan yang lurus. 44. Dan Sesungguhnya Al Quran itu benar-benar adalah suatu kemuliaan besar bagimu dan bagi kaummu dan kelak kamu akan diminta pertanggung jawaban. (Q.S. Ahzukhruf (43): 43 – 44).

2. Dalam hidup mesti senantiasa ada musuh dari jin/manusia yang berusaha  dengan sungguh-sungguh untuk memalingkan dari jalan agama Islam ke jalan kekufuran, dari taat aturan yang sah menjadi menghianati aturan yang sah. Perhatikan firman-Nya

112. Dan Demikianlah Kami jadikan bagi tiap-tiap Nabi itu musuh, Yaitu syaitan-syaitan (dari jenis) manusia dan (dari jenis) jin, sebahagian mereka membisikkan kepada sebahagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu (manusia)[499]. Jikalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, Maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. (Q.S. Al An’am (6): 112). [499] Maksudnya syaitan-syaitan jenis jin dan manusia berupaya menipu manusia agar tidak beriman kepada Nabi.

3. Penggoda/iblis senantiasa mengganggu/memperdayakan umat Islam sampai umat tersebut semakin menguatkan aqidahnya atau sampai umat tersebut mengikuti ajakan iblis. Iblis tidak membunuh, ia hanya mengajak untuk ingkar pada Allah dan Rasul-Nya. Perhatikan firman-Nya

36. berkata Iblis: "Ya Tuhanku, (kalau begitu) Maka beri tangguhlah kepadaku sampai hari (manusia) dibangkitkan[797], 37. Allah berfirman: "(Kalau begitu) Maka Sesungguhnya kamu Termasuk orang-orang yang diberi tangguh, 38. Sampai hari (suatu) waktu yang telah ditentukan[798], 39. Iblis berkata: "Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik (perbuatan ma'siat) di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, 40. Kecuali hamba-hamba Engkau yang mukhlis[799] di antara mereka". (Q.S. Al Hijr (15): 36 40).
[797] Maksudnya iblis memohon agar Dia tidak diazab dari sekarang melainkan diberikan kebebasan hidup sampai hari berbangkit. [798] Yakni waktu tiupan pertama tanda permulaan hari kiamat. [799] Yang dimaksud dengan mukhlis ialah orang-orang yang telah diberi taufiq untuk mentaati segala petunjuk dan perintah Allah Swt.

4. Kokohkan ketulusan mengabdi semata-mata kepada Allah Swt.      kemusyrikan adalah kebodohan dan kerendahan martabat seseorang. Perhatikan firman-Nya

5. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus[1595], dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus. (Q.S. Al Bayyinah (98): 5).
[1595] Lurus berarti jauh dari syirik (mempersekutukan Allah) dan jauh dari kesesatan.

Komentar