DOA-DOA DARI Al QUR’AN & Al HADIS


­
Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah, hanya kepada-Nya kami memuji, meminta pertolongan, dan memohon ampunan. Kami berlindung kepada Allah dari semua kejelekan jiwa dan keburukan perbuatan kami. Siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, niscaya tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan siapa yang disesatkan oleh-Nya, niscaya tidak ada yang memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah Yang Mahaesa, tidak ada sekutu bagi-Nya dan aku bersaksi, Muhammad adalah hamba Allah dan utusan-Nya. Ya Allah berilah keselamatan dan berkah kepada Muhammad dan keluarganya, serta  sekalian sahabatnya dan pengikutnya (di dunia) dan hari akhirat.
(Ibrahim berdoa): Ya Tuhanku, Jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman diantara mereka kepada Allah dan hari kemudian... (Q.S. Al Baqarah (2): 126).

(Thalut dan tentaranya berdoa): Ya Tuhan kami, tuangkanlah kesabaran atas diri kami, dan kokohkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. (Q.S. Al Baqarah (2): 250).

(Ibrahim bersama Ismail seraya berdoa): Ya Tuhan kami terimalah dari kami (amalan kami), sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha Mengetahui. (Q.S. Al Baqarah (2): 127).

Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami, beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. beri ma'aflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. (Q.S. Al Baqarah (2): 286).

422 Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas R.A. katanya: Sesungguhnya apabila Rasulullah Saw. bangun pada malam hari untuk mendirikan sembahyang, baginda akan berdoa, Yang bermaksud:
Segala puji bagi-Mu. Engkau adalah cahaya langit dan bumi. Segala puji bagi-Mu. Engkaulah yang mengatur segala urusan makhluk di langit dan di bumi. Segala puji hanyalah bagi-Mu. Engkau adalah Tuhan di langit dan bumi serta semua yang terkandung di antara keduanya.
Engkau adalah benar. Janji-Mu adalah benar. Firman-Mu adalah benar. Peristiwa perjumpaan dengan-Mu (Hari Akhirat) adalah benar. Syurga adalah benar. Neraka adalah benar. Hari Kiamat adalah benar.
Ya Allah! Hanya kepada-Mu aku berserah. Kepada-Mu jugalah aku beriman. Kepada-Mu jugalah aku bertawakkal. Kepangkuan-Mu jugalah aku kembali. Kepada-Mu jugalah aku mengadu. Kepada-Mu jugalah aku mengambil keputusan.
Maka ampunilah daku, ampunilah dosa-dosaku yang telah lalu dan dosa-dosaku yang akan datang, yang aku lakukan secara diam-diam ataupun terang-terangan. Engkau adalah Tuhanku. Tiada Tuhan melainkan Engkau.
Ya Tuhan Kami, berilah Kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah Kami dari siksa neraka[127]. (Q.S. Al Baqarah (2): 201).  [127] Inilah doa yang sebaik-baiknya bagi seorang Muslim.

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, terimalah doa kami.

Komentar