MUSLIM, MUKMIN MEMAHAMI & MEMELIHARA PERSATUAN


Muslim, mukmin memahami dan memelihara persaudaraan dan kedamaian, kebaikan dengan sesama yang dimulai dari diri dan keluarga, tetangga, maupun dengan masyarakat lainnya. Mereka dengan penuh ketulusan memelihara hak dan kehormatan baik dengan sesama muslim maupun dengan yang bukan muslim.
Persatuan ditegakkan dan dijunjung tinggi sesuai dengan pemahaman yang diperoleh dari Al Qur’an dan Al Hadits. Dalam memulai, menjalankan dan memutuskan sesuatu hal hidup dan kehidupan bersama, selalu yang jadi pedoman adalah pemahaman yang bersumber  Al Qur’an dan Al Hadits. Muslim, mukmin hanya kepada Allah Swt. bermohon petunjuk dalam semua persoalan yang mereka hadapi, sehingga dalam mengambil keputusan senantiasa berdasar Al Qur’an dan Al Hadits.
  
Manusia itu adalah umat yang satu. (setelah timbul perselisihan), maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab dengan benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendak-Nya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus. (Q.S. Al Baqarah (2): 213).
Kewajiban bertakwa pada Allah Swt. senantiasa disejajarkan dengan kesadaran yang mendalam tentang satunya asal mula manusia, Adam dan Hawa serta satunya ideologi, aqidah tauhid yakni yakin tentang ke-esa-an Allah Swt.
$pkšr'¯»tƒ â¨$¨Z9$# (#qà)®?$# ãNä3­/u Ï%©!$# /ä3s)n=s{ `ÏiB <§øÿ¯R ;oyÏnºur t,n=yzur $pk÷]ÏB $ygy_÷ry £]t/ur $uKåk÷]ÏB Zw%y`Í #ZŽÏWx. [ä!$|¡ÎSur 4 (#qà)¨?$#ur ©!$# Ï%©!$# tbqä9uä!$|¡s? ¾ÏmÎ/ tP%tnöF{$#ur 4 ¨bÎ) ©!$# tb%x. öNä3øn=tæ $Y6ŠÏ%u ÇÊÈ  
Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya[263] Allah menciptakan isterinya (Hawa); dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain[264], dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (Q.S. An Nisaa (4): 1).
263.    Maksud dari padanya menurut jumhur mufassirin ialah dari bagian tubuh (tulang rusuk) Adam A.S. berdasarkan hadits riwayat Bukhari dan Muslim. di samping itu ada pula yang menafsirkan dari padanya ialah dari unsur yang serupa yakni tanah yang dari padanya Adam A.S. diciptakan.
264.    Menurut kebiasaan orang Arab, apabila mereka menanyakan sesuatu atau memintanya kepada orang lain mereka mengucapkan nama Allah seperti: As aluka billah artinya saya bertanya atau meminta kepadamu dengan nama Allah.
Dengan prinsip tetap memahami dan memelihara persatuan muslim, mukmin menyebarkan syariat Islam, menjalankan dakwah Islam dengan penuh toleransi. Tidak memaksa, apa lagi mengerasi orang yang diajak, baik itu perorangan demikian juga yang kelompok, baik yang sudah mengaku Islam demikian yang belum mengaku Islam.
Iw on#tø.Î) Îû ÈûïÏe$!$# ( s% tû¨üt6¨? ßô©9$# z`ÏB ÄcÓxöø9$# 4 `yJsù öàÿõ3tƒ ÏNqäó»©Ü9$$Î/ -ÆÏB÷sãƒur «!$$Î/ Ïs)sù y7|¡ôJtGó$# Íouróãèø9$$Î/ 4s+øOâqø9$# Ÿw tP$|ÁÏÿR$# $olm; 3 ª!$#ur ììÏÿxœ îLìÎ=tæ ÇËÎÏÈ  
Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (Q.S. Al Baqarah (2): 256).
[162] Thaghut: syaitan dan apa saja yang disembah selain dari Allah Swt.

Disamping persaudaraan sesama umat manusia pada umumnya, tanpa dibatasi oleh agama dan daerah masih ada persaudaraan secara khusus yakni antara sesama muslim, mukmin. Dan persaudaraan, persatuan ini tidak merusak persaudaraan, persatuan sesama umat manusia pada umumnya. Mereka dengan penuh persaudaraan, persatuan berlomba dalam segala bidang termasuk dalam mencalonkan diri sebagai DPRD atau Wali kota, namun selalu dengan saling menghormati. Mereka tidak mengizinkan pendukungnya merobek atau merusak gambar calon yang lainnya. Mereka yakin merusak gambar calon lainnya adalah perbuatan tidak sesuai akhlakul karimah, akhlak yang mulia.
$yJ¯RÎ) tbqãZÏB÷sßJø9$# ×ouq÷zÎ) (#qßsÎ=ô¹r'sù tû÷üt/ ö/ä3÷ƒuqyzr& 4 (#qà)¨?$#ur ©!$# ÷/ä3ª=yès9 tbqçHxqöè? ÇÊÉÈ  
Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. (Q.S. Al Hujrat (49): 10).

Kewajiban muslim, mukmin di atas ditegaskan juga, mereka saling memberikan bantuan satu sama lain,  oleh sabda Rasulullah digambarkan sebagai satu bangunan, yang saling mengokohkan secara terus menerus.
tbqãZÏB÷sßJø9$#ur àM»oYÏB÷sßJø9$#ur öNßgàÒ÷èt/ âä!$uŠÏ9÷rr& <Ù÷èt/ 4 šcrâßDù'tƒ Å$rã÷èyJø9$$Î/ tböqyg÷Ztƒur Ç`tã ̍s3ZßJø9$# šcqßJŠÉ)ãƒur no4qn=¢Á9$# šcqè?÷sãƒur no4qx.¨9$# šcqãèŠÏÜãƒur ©!$# ÿ¼ã&s!qßuur 4 y7Í´¯»s9'ré& ãNßgçHxq÷Žzy ª!$# 3 ¨bÎ) ©!$# îƒÍtã ÒOŠÅ3ym ÇÐÊÈ    
Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S. At Taubah (9): 71).
Orang mukmin yang satu dengan orang mukmin lainnya bagaikan sebuah bangunan yang antara bagian – bagiannya satu sama lain saling kuat menguatkan (H.R. Bukhari Muslim).
Terang pelanggaran besar bagi muslim, mukmin jika membiarkan adanya perpecahan, permusuhan, saling membiarkan tersalah dalam kehidupan bermasyarakat.
Semoga.

Komentar